Technický popis

Montážní návod

 

 

REGULÁTOR VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK

 

VZD 01

 

OBSAH:

 

1. Technický popis.

1.1 Základní funkce regulace.

1.2 Regulace vzd.jednotky s elektrickým ohřívačem.

1.3 Regulace vzd.jednotky s vodním výměníkem.

1.4 Chlazení.

1.5 Dálkové ovládání.

1.6 Teplotní čidla.

 

2. Připojení.

2.1 Připevnění.

2.2 Nastavení (nasvičování) jednotky na desce elektroniky.

2.3 Připojení svorkovnic.

2.4 Připojení dálkového ovládání DC102.

2.5 Připojení chladicího agregátu.

2.6 Připojení blokování kotelny.

 

3. Obsluha.

 

3.1 Zapnutí regulátoru.

3.2 Regulace s elektrickým ohřívačem.

3.3 Regulace s vodním výměníkem.

3.4 Chlazení.

3.5 Nastavení teploty.

3.6 Spínací hodiny.

3.7 Poruchy.

3.8 Dálkové ovládání DC102.

3.9 Vypnutí jednotky.

 

4. Technické parametry a servisní režim.

 

4.1 Technické parametry.

4.2 Servisní režim.

 

 

 

 

1. Technický popis.

 

Mikroprocesorový regulátor VZD01 je určen pro regulaci a řízení vzduchotechnických jednotek. Umožňuje nastavení miniaturními přepínači na desce elektroniky (nasvičování) na jedno ze dvou základních použití.(Nastavení provádí servisní firma - není přístupno uživateli).

1.Regulátor vzd.jednotky s elektrickým ohřívačem

2.Regulátor vzd.jednotky s vodním výměníkem

Regulátor umožňuje připojit dálkové ovládání pro ovládání jednotky z regulovaného prostoru popř. jiného vhodného místa.

1.1 Základní funkce regulace.

VZD01 umožňuje ovládání větrání, vytápění popř.chlazení prostoru. Na ovládacím panelu regulátoru lze přepínači volit zapnutí topení a chlazení. Při vypnutí obou, je prostor pouze větrán.

 

VZD01 umožňuje regulaci teploty vzduchu přiváděného do prostoru podle hodnoty teploty nastavené uživatelem tlačítky + a - na ovládacím panelu regulátoru. Podle nasvičování (dle 2.2.2) lze těmito ovládacími prvky nastavit:

a) požadovanou hodnotu teploty prostoru (proměnná hodnota teploty přiváděného vzduchu). - Pro topení i chlazení.

b) požadovanou hodnotu teploty přiváděného vzduchu (konstantní). - Pouze pro topení.

 

ad a) Při regulaci dle teploty prostoru se připojí tepelné čidlo teploty vzduchu v potrubí a tepelné čidlo teploty prostoru. V případě použití dálkového ovládání je možno připojit tep. čidlo prostoru k dálkovému ovládání.

Při zapnutém vypínači topení je vypočítaná hodnota teploty přiváděného vzduchu max. 40oC. Minimální hodnota teploty přiváděného vzduchu je podle nasvičování 13 nebo 17oC.

ad b) Při regulaci na konstantní hodnotu teploty přiváděného vzduchu se připojí pouze tepelné čidlo teploty vzduchu v potrubí.

Alternativně s funkcí sp.hodin (pro tzv.noční útlum) lze připojit prostorový termostat, kdy po dosažení teploty prostoru (nastavené na termostatu ) spínací kontakt termostatu způsobí pokles teploty přiváděného vzduchu o 3oC. Tuto funkci je třeba považovat za doplňkovou, neboť termostat neumožňuje komunikaci s regulátorem tak jako dálkové ovládání, a je nutno zajistit, aby na na regulátoru byla nastavena teplota o cca 1-3oC vyšší než na termostatu.(Při větších tepelných ztrátách prostoru možno ještě vyšší.)

Na čtyřmístném LED displeji je zobrazena hodnota teploty

pro a) prostoru (např. " 21oC ")

pro b) přiváděného vzduchu (např. "_26oC ")

(Symbol _ na displeji značí zobrazení teploty vháněného vzduchu.)

Regulátor umožňuje připojit jeden popř. dva ventilátory vzduchu do jednotky. Na panelu regulátoru je signalizována porucha (LED dioda PII) - vypadnutí nadproudové ochrany ventilátoru (popř. ventilátorů).

K regulátoru lze připojit jeden až max.čtyři pohony (24Vss) těsných klapek vzduchu do jednotky. Otvírání - zavírání klapek je signalizováno na panelu regulátoru (LED diody KO - KZ). Pro zajištění bezpečného uzavření klapek ve všech případech (např výpadku napájení) je nutno použít servopohony s havarijní funkcí (ze zpětnou pružinou).

Regulátor umožňuje osazení denními popř. týdeními spínacími hodinami pro časové řízení provozu jednotky. Podle připojení na svorkovnici buďto jednotku zapínají a vypínají anebo přepínají režimy denního topení a nočního útlumu (pokles o 3oC) včetně signálu pro snížení otáček ventilátoru frekvenčním měničem.

 

V případě že to vyžaduje projekt kotelny, lze při vypnutí vzd. jednotky nebo výpadku chodu ventilátoru vzduchu, využít výstup BKa-BKb pro blokování provozu kotelny.

 

1. 2 Regulace vzd.jednotky s elektrickým ohřívačem.

VZD01 dle regulačního algoritmu řídí topný výkon tří topných těles v šesti výkonových stupních, tak aby rozkmit teploty přiváděného vzduchu byl minimální. Zapnutí jednotlivých topných těles je signalizováno na panelu regulátoru (LED diody 1,2,3).

 

Další funkce:

-Po zapnutí otvírá těsnou klapku přívodu vzduchu a spouští ventilátor (popř. ventilátory) vzduchu se zpožděním 1min. tak, aby ohřívač již byl v chodu.

-Po vypnutí zavírá těsnou klapku přívodu vzduchu a po 2,5min vypíná ventilátor (popř. ventilátory) vzduchu (pro vychlazení topných těles).

-Hlídá teplotu povrchu pláště el.ohřívače (dvě nevratné tepelné pojistky umístěné pod krytem elektroinstalace ohřívače). Při překročení teploty pláště nad 85oC se vypíná topení, ventilátor a zavírá se těsná klapka přívodu vzduchu. Na panelu regulátoru (a dálk. ovládání ) je signalizována porucha (čv.LED dioda PII).

-Zajišťuje tzv. protimrazovou ochranu - při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod 5oC se vypíná ventilátor (popř. ventilátory), zavírá těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky a signalizuje se porucha (čv.LED diody PI, PII) na panelu regulátoru (a dálk. ovládání ). Po zvýšení teploty vzduchu za ohřívačem nad 10oC se opět spouští ventilátor a otvírá se těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky.

1. 3 Regulace vzd.jednotky s vodním výměníkem.

 

VZD01 dle regulačního algoritmu řídí servopohon (24Vss) třícestného směš. ventilu tak, aby rozkmit teploty přiváděného vzduchu byl minimální. Povely pro otvírání popř. zavírání servopohonu ventilu jsou signalizovány na panelu regulátoru (LED diody M+ M-).

Řídí čerpadlo topné vody. Čerpadlo je v chodu při zapnutí vypínače Topení. Jeho chod je signalizován na panelu regulátoru (LED dioda Č ). Při vypnutém topení je protáčeno každých 15min proti zatuhnutí.

Další funkce:

-Po zapnutí otvírá těsnou klapku přívodu vzduchu a spouští ventilátor (popř. ventilátory) vzduchu se zpožděním 1min. tak, aby ohřívač již byl v chodu.

 

-Po vypnutí zavírá těsnou klapku přívodu vzduchu a po 2,5min vypíná ventilátor (popř. ventilátory) vzduchu (pro vychlazení ohřívače).

-Zajišťuje tzv. protimrazovou ochranu - při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod 5oC se vypíná ventilátor (popř. ventilátory), zavírá těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky, otvírá naplno směšovací ventil, spouští čerpadlo topné vody a signalizuje se porucha (čv.LED diody PI, PII) na panelu regulátoru (a dálk. ovládání ). Po zvýšení teploty vzduchu za ohřívačem nad 10oC se opět spouští ventilátor a ovládání směš.ventilu. Otvírá se těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky.

 

-Zajišťuje protimrazovou ochranu výměníku - při poklesu teploty vody z ohřívače pod 5oC (bezpečnostní sonda) se vypíná ventilátor (popř. ventilátory), zavírá těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky, otvírá naplno směšovací ventil, spouští čerpadlo topné vody a signalizuje se porucha (čv.LED dioda PII) na panelu regulátoru (a dálk. ovládání ). Po zvýšení teploty vody z ohřívače nad 10oC se opět spouští ventilátor a ovládání směš.ventilu. Otvírá se těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky.

 

1. 4 Chlazení.

 

Regulátor umožňuje připojit ovládací skříňku chladicího agregátu, Chladicí jednotku ovládá dvoupolohově - spínáním chladicího okruhu. VZD01 musí být nastaven na regulaci dle teploty prostoru (viz 1.1a, nastavení viz 2.2). Zajišťuje nepřekročení max. počtu sepnutí 10x za 1hod., přičemž spínání je rovnoměrné. Při vypnutí chladicího okruhu ovládací skříňka spíná obvod ohřevu kompresoru chladicí jednotky. Chladicí jednotku lze např. pro přechodné a zimní období odstavit hlavním vypínačem na ovládací skříňce.

 

 

1. 5 Dálkové ovládání. (DC102)

Dálkové ovládání zajišťuje tyto funkce :

- Dálkové zapnutí a vypnutí regulátoru. (Vypínač regulátoru musí být v poloze Zap.)

 

- Nastavení požadované hodnoty teploty prostoru popř. vháněného vzduchu tlačítky + a - . Nastavená teplota je zobrazena na LED displeji. Toto nastavení má prioritu proti nastavení na regulátoru. Na regulátoru lze však např. pro potřeby měření nastavenou teplotu měnit.

-Signalizace souhrnné poruchy (čv. LED dioda PORUCHA).

 

-Uvnitř dálkového ovládání jsou svorky pro připojení tepelného čidlo teploty prostoru. Podle nasvičování na desce VZD01 se využívá čidlo připojené k DO nebo k VZD01. (Viz návod DC102.)

 

1.6 Teplotní čidla.

 

Pro měření teploty jsou použita tato teplotní čidla:

 

1) Teplotní čidlo vháněného vzduchu. TS2V

2) Teplotní čidlo prostoru. TS2P

3) Bezpečnostní teplotní čidlo. TS1P

 

Všechna čidla jsou typu KTY10-6. Teplotní čidlo vháněného vzduchu je zabudováno v sondě 15cm dl., o průměru 6mm, vhodné pro připevnění do vzduchotechnického potrubí. Teplotní čidlo větraného prostoru je zabudováno v plastové krabičce.

Bezpečnostní teplotní čidlo je zabudováno v příložné sondě, která se připevňuje stahovací páskou na výstupní potrubí vodního ohřívače. Používá se k zajištění tzv. zvýšené protizámrazové ochrany, tzn - pokud teplota v místě čidla poklesne pod 5oC dojde k zavření klapek a vypnutí ventilátoru.

2. Připojení.

 

2.1. Připevnění.

 

Regulátor VZD01 se připevňuje na zeď pomocí 4-8 vrutů do hmoždinek o prům. 8-10mm. Pro připevnění jsou uvnitř regulátoru předlisovány nálitky se záslepkami. Pro dodržení krytí je nutno, po přišroubování regulátoru na zeď, těmito záslepkami utěsnit otvory pro vruty.

 

2.2. Nastavení (nasvičování) jednotky na desce elektroniky.

 

Před připojením regulátoru je nutno nastavit (nasvičovat) příslušnou konfiguraci regulátoru osmipólovým miniaturním přepínačem na desce elektroniky.

 

2.2.1

přepínač 1 2 3

4

a) Elektro ohřívač. ON OFF OFF

OFF

b) Vodní ohřívač OFF ON ON

ON

 

2.2.2

přepínač

6

7

přepínač 6

7

a) Regulace dle prost.teploty (ext.prost.čidlo).

OFF

OFF

(přenos z d.o.)OFF

ON

b) Regulace na konst.tep.vzduchu.

ON

ON

 

2.2.3

přepínač

5

Omezení spodní hranice.

(17oC)

OFF

teploty vháněného vzduchu.

(13oC)

ON

 

 

 

 

 

2.3. Připojení svorkovnic.

Uživatel připojí pouze svorky silové svorkovnice a svorkovnic JP1 a JP3 viz obr.1. Svorky svorkovnice JP2 jsou připojeny z výroby a zde jsou uvedeny pouze pro úplnost.

 

Označení silové svorkovnice:

 

L1, L2, L3, N Topení.

L1V, L2V,L3V, N Ventilátor 1 (zatížení dle specifikace).

L1D, L2D,L3D, N Ventilátor 2 (zatížení dle specifikace).

BKa, BKb Beznapěťový kontakt pro "blokování kotelny". (Max 240VAC/1A).

Č,N Připojení čerpadla. (Max 240VAC/0,5A).

CH, N Připojení Chl.agregátu (ovládání). (Max 240VAC/0,1A).

U, V, W, N, Hlavní přívod.

 

Označení svorkovnic na desce elektroniky:

 

Svorkovnice JP1 (nap.úroveň5V).

Es, Ec Vst. - připojení teplotního čidla prostoru.

Ts, Tc Vst. - připojení teplotního čidla vháněného vzduchu.

SH, 0V Vst. - připojení spínacích hodin (pro noční útlum), nebo prost.termostatu.

DO, 0V Vst. - připojení dálkového ovládání (komunikační kanál).

Un Výst. - připojení dálkového ovládání (napájení).

 

Svorkovnice JP2 (nap.úroveň220V).

VE, (N) Výst. - připojení stykače ventilátoru.

Cb, (N) Výst. - připojení čerpadla.

CH, (N) Výst. - připojení stykače chladicího agregátu.

N připojení střední vodič.

L Hlavní přívod napájení - fáze.

L1+L2 připojení napájení - fáze (vypínač jednotky).

L3 vyvedení napájení - fáze (spín.hodiny).

 

Svorkovnice JP3 (nap.úroveň24V).

 

P1 Výst. - připojení 1.patrony el. ohřívače (deska spín. triaků).

P2 Výst. - připojení 2.patrony el. ohřívače (deska spín. triaků).

P3 Výst. - připojení 2.patrony el. ohřívače (deska spín. triaků).

12V Výst. - Napájení desky spín. triaků patron el. ohřívače.

Po (24V) Vst. - připojení proudových ochran stykačů.

DS Výst. - připojení dálk.ovládání (signalizace).

Pp (0V) Vst. - připojení tep.pojistek přehřátí pláště.

Ok, (0V) Výst. - připojení pohonu klapek (otvírání). (Max 4 pohony).

Zk , (0V) Vst. - připojení pohonu klapek (zavírání). (Max 4 pohony).

DZ/SH, (0V) Vst. - připojení spínacích hodin (zap/vyp. jednotky).

DZ/SH, (0V) Vst. - připojení dálk.ovládání (zap/vyp. jednotky).

Fa, Fb Výst. - připojení frekvenčního měniče (beznap.kontakt). (Max.30V/1A)

Bs, (0V) Vst. - připojení bezpečnostní tep.sondy.

M+, (0V) Výst. - připojení pohonu směšovače vod.výměníku (otvírá).

M- , (0V) Výst. - připojení pohonu směšovače vod.výměníku (zavírá).

Připojení svorkovnic musí odpovídat zvolené konfiguraci regulátoru. Příklady zapojení s elektrickým ohřívačem a s vodním ohřívačem jsou na obr.2 a obr.3. Dálkové ovládání může a nemusí být použito, popř. může být připojeno dodatečně. Kombinace připojení jednotlivých prvků vzd.jednotky jsou uvedeny v tab.1.

 

Pro připojení vodičů do regulátoru je nutno připevnit potřebné množství průchodek do předvrtaných resp. předlisovaných otvorů. Vodiče silové svorkovnice se vyvádějí spodní částí regulátoru, vodiče svorkovnic JP1 a JP3 vrchní částí regulátoru. Vodiče svorkovnic JP1 a JP3 jsou určeny pro malé napětí a tudíž je nelze vést v souběhu se silovými vodiči.

 

Pozor při připojení pohonů klapek je nutno zkontrolovat správnou orientaci otevírání a zavírání a případně prohodit vodiče na svorkách 2 a 3.

 

Průřezy vodičů jsou uvedeny na obr.1. Průřezy vodičů hlavního přívodu a topení (el.ohřívače) se řídí podle celkového příkonu takto:

 

do 9 kW - 2,5 mm2

do 18 kW - 4 mm2

do 24 kW - 6 mm2

 

Tab.1: Kombinace připojení prvků vzd. jednotky.

Poř.

č.

EL. ohřívač Pojistky přehřátí pláště Pohon vodního směšov. Bezp. tep. čidlo Tep. čidlo vzduchu Tep. čidlo prostoru Dálkové ovládání Pohon klapek Poznámka
1 + +     + +   + Nasvičovat EL. ohřívač a přenos teploty z prost.čidla
2 + +     + + + + Nasvičovat EL. ohřívač a přenos teploty z prost.čidla
3 + +     +   + + Nasvičovat EL. ohřívač a přenos teploty z dálkového ovl.
4 + +     +     + Nasvičovat EL. ohřívač a reg. na konst.teplotu vzduchu.
+
5     +   + +   + Nasvičovat Vodní ohřívač a přenos teploty z prost.čidla
+ +
6     +   + + + + Nasvičovat Vodní ohřívač a přenos teploty z prost.čidla
+ +
7     +   +   + + Nasvičovat Vodní ohřívač a přenos teploty z dálkového ovl.
+ +
8     +   +     + Nasvičovat Vodní ohřívač a reg. na konst.teplotu vzduchu.
+ + +

 

 

 

 

2.4. Připojení dálkového ovládání DC102.

 

Dálkové ovládání DC102 se připevňuje na zeď dvěma vruty skrz otvory o prům. 3,2 mm ve dně d.o. Dálk. ovládání rozebereme tahem za vrchní a spodní část. Před přišroubováním spodní části na zeď vyjmeme desku s plošným spojem, která je držena dvěma plastovými držáčky tahem za horní část poblíž displeje. Při zpětné montáži desku pl.spoje jednoduchým způsobem nasadíme nejprve spodní hranu a mírným tlakem zatlačíme do plast držáčku horní hranu pl.spoje. Připojení dálkového ovládání DC102 se provádí dle obr.1 kabelem CMSM 5 x 0,5 skrz průchodku na pravé straně d.o. Vrchní kryt d.o. nasadíme a mírným tlakem zaklapneme.

 

Podle toho, zda se pro měření teploty prostoru využívá teplotní čidlo dálkového ovládání, nebo prostorové čidlo připojené přímo k VZD01, je nutno zvolit nastavení na desce elektroniky regulátoru VZD 01 (viz 2.2.2 a). V případě nastavení dle 2.2.2.b) se hodnota teploty prostoru na dálkovém ovládání měří a zobrazuje, regulátor VZD01 ji však ignoruje.

2.5. Připojení chladicího agregátu.

Připojení ovládácí skříňky Chladicího agregátu se provádí kabelem dle obr.1. Připojení a spínání topení kompresoru chl.agregátu zajišťuje ovládací skříňka chl. agregátu.

2.6. Využití svorek BKa BKb - připojení blokování kotelny.

V případě že to vyžaduje projekt kotelny, která je větraná pomocí vzd. jednotky lze při vypnutí vzd. jednotky nebo výpadku chodu ventilátoru vzduchu, využít rozepnutí kontaktu beznapěťového výstupu BKa-BKb na silové svorkovnici regulátoru, pro blokování provozu kotelny.

Pokud tato funkce není požadována, lze výstup BKa-BKb použít pro ovládání pohonu klapky (AF230) přívodního ventilátoru u VZT jednotek, kde hrozí zvýšené nabezpečí zámrazu výměníku. Klapka samočinně zavírá zpětnou pružinou při jakémkoli výpadku napětí na čerpadle a ventilátoru přívodu (viz příklad zapojení).

 

3. Obsluha.

3.1 Zapnutí regulátoru.

 

Regulátor VZD01 se uvádí do chodu zapnutím hlavního vypínače a poté zapnutím vypínače ( ZAP / VYP ) na panelu regulátoru. V případě, že regulátor je osazen spínacími hodinami zapojenými pro zapínání a vypínání regulátoru je nutno navolit správný režim spínacích hodin (viz 3.6). V případě, že je připojeno dálkové ovládání, je nutno zapnout vypínač na dálk. ovládání.

 

Zapnutí topení se provádí vypínačem TOP, zapnutí chlazení se provádí vypínačem CHL. Při vypnutí obou jednotka pracuje v režimu větrání, při zapnutí obou regulátor řídí dle teploty v prostoru vytápění i chlazení.

Po zapnutí se na panelu regulátoru VZD01 rozsvítí displej a indikace (Led dioda) "Ko" - vzduchová klapka otvírá. Se spožděním 1 min se rozsvítí indikace "V" - spouští se ventilátor Regulátor mezitím již může spustit vytápění popř.chlazení.

 

3.2 Regulace s elektrickým ohřívačem.

VZD01 musí být nastaven (nasvičován) dle 2.2.1.a). Na silové části regulátoru musí být zapnuty jističe topení a ventilátorů . Při zapnutém vypínači topení TOP na ovládacím panelu, regulátor řídí topný výkon tří sekcí topných těles tak, že spíná jednotlivé sekce buďto přerušovaně nebo trvale. Indikace spínání je signalizováno na panelu regulátoru (LED diody 1,2,3).

3.3 Regulace s vodním výměníkem.

 

VZD01 musí být nastaven (nasvičován) dle 2.2.1.b). Na silové části regulátoru musí být zapnuty jističe ventilátorů. Při zapnutém vypínači topení TOP regulátor řídí pohon směšovače vodního výměníku a čerpadlo. Chod směšovače je signalizován na panelu regulátoru (LED diody M+, M-). Chod čerpadla signalizován na panelu regulátoru (LED dioda Č). Při vypnutém topení je čerpadlo protáčeno každých 15min proti zatuhnutí.

 

3.4 Chlazení.

VZD01 při zapnutém vypínači chlazení CHL řídí dvoupolohově (zapnuto - vypnuto) provoz chladicího agregátu. Indikace povelu pro zapnutí je na panelu regulátoru (LED dioda CH). Chladicí jednotka musí být zapnuta hlavním vypínačem na ovládací skříňce chl. jednotky. Pozor !!! - povel pro zapnutí je na panelu regulátoru indikován i v případě, že chladicí jednotka je mimo provoz.

Regulátor zajišťuje nepřekročení max. počtu sepnutí 10x za 1hod., přičemž spínání je rovnoměrné. Ovládací skříňka chl.agregátu při vypnutí chladicího okruhu spíná obvod ohřevu kompresoru chladicí jednotky. Chladicí jednotku lze např. pro přechodné a zimní období odstavit hlavním vypínačem na ovládací skříňce.

3.5 Nastavení teploty.

Podle nastavení konfigurace je na displeji regulátoru je zobrazena měřená teplota. prostoru nebo vháněného vzduchu. Požadovaná teplota prostoru nebo vháněného vzduchu se nastavuje tlačítky + a - na panelu regulátoru. Při nastavení dle 2.2.2.a) je zobrazena měřená teplota. prostoru (např. " 21oC ") a tlačítky se nastavuje požadovaná teplota prostoru. Při nastavení dle 2.2.2.b) je zobrazena měřená teplota. vháněného vzduchu (např. "_ 26oC ") a tlačítky se nastavuje požadovaná teplota vháněného vzduchu. Nastavená hodnota je uložena do zálohové paměti pro případ výpadku napájení.

 

Při stisknutí kteréhokoli tlačítka se zobrazí symbol "n" a hodnota požadované teploty (např. "n21oC ") Dalším stiskáním lze tuto hodnotu měnit. Po ukončení nastavování se po době 2sec. zobrazení automaticky přepne zpět.

 

3.6 Spínací hodiny.

U provedení regulátoru se spínacími hodinami lze nastavovat týdení režim provozu jednotky. Nastavování se provádí přepnutím jehliček po obvodu kotouče quartzových spínacích hodin. Volič provozu na hodinách musí být ve střední poloze. Přepnutí tohoto voliče do horní nebo spodní polohy způsobí trvalé sepnutí nebo rozepnutí hodin.

Podle připojení na svorkovnici, spínací hodiny zapínají a vypínají regulátor anebo provádějí tzv. noční útlum, kdy dojde k poklesu nastavené teploty o 3oC a je sepnut výstup Fa-Fb (led dioda "V/2") Na beznapěťové výst. svorky Fa-Fb lze připojit frekvenční měnič pro snížení otáček ventilátoru tak, že sepnutí kontaktu na svorkách značí povel pro snížení otáček.

Pozor, je-li regulátor vypnut spínacími hodinami nelze jej jinak spustit.

V případě potřeby zapínání regulátoru jak spín.hodinami tak i dálkovým ovládáním je nutno kontakty spín.hodin připojit do série s propojením svorek DZ/SH regulátoru a DZ dálkového ovládání.

 

 

3.7 Poruchy.

 

Při provedení jednotky s el. ohřívačem regulátor hlídá teplotu povrchu pláště el.ohřívače (dvě nevratné tepelné pojistky umístěné pod krytem elektroinstalace ohřívače). Při překročení teploty pláště nad stanovenou teplotu (85oC) se vypíná topení, ventilátor a zavírá se těsná klapka přívodu vzduchu. Na panelu regulátoru (a dálk. ovládání ) je signalizována porucha (čv.LED dioda PII).

 

Při provedení jednotky s vodním výměníkem ( i el. ohřívačem ) regulátor zajišťuje tzv. protimrazovou ochranu - při poklesu teploty vzduchu za ohřívačem pod 5oC se vypíná ventilátor (popř. ventilátory) a zavírá se těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky. Na panelu regulátoru se signalizuje se porucha (současně čv.LED diody PI a PII) . Po zvýšení teploty vzduchu za ohřívačem nad 10oC se opět spouští ventilátor a otvírá klapka.

 

Při provedení jednotky s vodním výměníkem může být připojena bezp.sonda pro hlídání teploty vratné vody z výměníku. Při poklesu teploty vody za výměníkem pod 5oC se vypíná ventilátor (popř. ventilátory) a zavírá se těsná klapka přívodu vzduchu do jednotky Na panelu regulátoru se signalizuje porucha (čv.LED dioda PII). Po zvýšení teploty vody nad 10oC se opět spouští ventilátor a otvírá klapka.

Při vypadnutí proudové ochrany jednoho popř. dvou ventilátorů se na panelu regulátoru signalizuje porucha (čv.LED dioda PII). Po odstranění závady je pro spuštění vypnutého ventilátoru nutno stlačit tl. "I" jističe ventilátoru na silové části regulátoru.

 

Přehled poruch:

PII - Při vypadnutí proudových ochran jističů ventilátorů. (Indikace PII, pro vodní ohřívač dále - klapka zavírá, ventilátor vypnut.)

- Při sepnutí tepel.pojistek přehřátí pláště el ohřívače. (Indikace PII , spínání patron se indikuje, jsou však odepnuty. )

- Při poklesu teploty na bezp.sondě vodního ohřívače pod 5oC. (Indikace PII , Klapka zavírá, ventilátor vypnut.)

- Při sepnutí snímače dif.tlaku zanesení filtrů vzduchu.(Indikace PII.)

 

PI + PII - Při poklesu teploty vháněného vzduchu pod 5oC.(Indikace PII + Klapka zavírá, ventilátor vypnut.)

3.8 Dálkové ovládání DC102.

Na dálkovém ovládání DC102 se nachází vypínač kterým se zapíná nejen d.o. ale i regulátor VZD01. Pozor je li tento vypínač vypnut nelze jednotku jinak zapnout !!! (Jedině odpojit dálk.ovl.) Při zapínání a vypínání regulátoru dálkovým ovládáním se vypínač na panelu VZD01 ( ZAP / VYP ) nechává v poloze ZAP.

Vedle vypínače se nachází LED dioda "Porucha". Zde se signalizuje souhrnná porucha. Při rozsvícení nutno zkontrolovat regulátor VZD01 (viz 3.7).

Dálkové ovládání DC102 měří teplotu prostoru, zobrazuje ji na displeji a po komunikačním kanálu ji posílá do regulátoru VZD 01. Tlačítky "+" a "-" umožňuje nastavení požadované hodnoty teploty stejně jako při nastavování na regulátoru (viz 3.5). Vzhledem k tomu, že na d.o. je použit dvoumístný displej se při nastavování místo symbolu "n" zobrazuje symbol dvou teček. Nastavená hodnota je vždy po stlačení kteréhokoli tlačítka na d.o. odeslána do regulátoru VZD01. Pro případ výpadku napájení je uložena do zálohové paměti v d.o. Nastavená hodnota teploty odeslaná z d.o. má prioritu oproti hodnotě nastavené na panelu reg. VZD01. Na panelu reg. VZD01 ji však lze např. pro účely měření měnit. Tato změněná hodnota zůstává až do té doby než dojde k novému odeslání stlačením tlačítka na d.o.

3.9 Vypnutí jednotky.

Regulátor VZD01 se vypíná vypínačem ( ZAP / VYP ) na ovládacím panelu. Při vypínání vypínačem na dálkovém ovládání nebo spínacími hodinami se vypínač ( ZAP / VYP ) na ovládacím panelu VZD01 nechává v poloze ZAP.

Na regulátoru po vypnutí zhasne displej. Po dobu zavírání klapky přívodu vzduchu (2,5min) svítí indikace zavírání klapek ("KZ") a chodu ventilátoru vzduchu ("V"). Ventilátory vzduchu se však na silové části vypínají okamžitě. Pro případ potřeby doběhu ventilátoru (pro vychlazení ohřívače), lze na přání nechat doběh zapojen .

V případě potřeby lze vypnout hlavní vypínač. Pokud nejsou na klapkách použity servopohony se zpětnou pružinou, lze vypnout hlavní vypínač až po zhasnutí všech signálních světel, jinak nedojde u klapek přívodu vzduchu k zavření a hrozí nebezpečí zničení ohřívače mrazem.

 

4. Technické parametry a servisní režim.

4.1 Technické parametry.

Napájecí napětí - 3 x 400V AC +-10%, 50Hz

Příkon regulátoru - 20W

Celkový příkon - Dle příkonu ohřívače, max 24kW

Vstupy Svorkovnice JP1 - 0-5V DC

Svorkovnice JP2 - 230V AC +-10%, 50Hz

Svorkovnice JP3 - 0-24V DC

Výstupy Svorkovnice JP1 - 0-5V (max12V) DC / 0,2A Svorkovnice JP2 - 230V AC +-10%, 50Hz / 0,5A

Svorkovnice JP3 - 0-24V DC / 0,1A

Silová svorkovnice - Ohřívač 3 x 400VAC, 50Hz / P max. 24kW

Ventilátoru 3 x 400VAC, 50Hz / P max. 5kW

Ostatní 230V AC 50Hz / 0,5A

Přesnost zobrazení teploty - 1°C +- 1digit

Pracovní poloha - libovolná

Provozní teplota okolí - +5 až +40°C

Provozní vlhkost okolí - 10 až 75%

Krytí - IP 55

Hmotnost - cca 7 Kg

Rozměry ( Š x V x H ) - 330 x 580 x 140 mm

Doporučené servopohony - Klapky - Belimo LF24, AF24 (AF230)

Směšovač - Belimo LM24, NM24, SM24

 

 

4.2 Servisní režim.

 

Pro servisní účely může technik vyškolený výrobcem při měření využít ostatní měřené hodnoty teplot vstupem do servisního režimu. Hodnoty jsou zobrazovány dle této symboliky.

 

bez symbolu zobrazována teplota prostoru

symbol "n" zobrazována nastavená teplota prostoru

symbol "-" dole zobrazována teplota vháněného vzduchu

symbol "-" uprostřed zobrazována požadovaná teplota vháněného vzduchu

symbol "-" nahoře zobrazována nastavená teplota prostoru ovlivněná s.hodinami

OBR.1a

Vzdn1a.GIF (7556 bytes)

 

OBR.1b

Vzdn1b.GIF (3570 bytes)

 

Vzdn2a.GIF (6003 bytes)

Vzdn2b.GIF (6114 bytes)

Vzdn3a.GIF (6223 bytes)

Vzdn3b.GIF (5135 bytes)

Vzdn4a.GIF (4971 bytes)Vzdn4b.GIF (5656 bytes)

 Zpět