atwork.gif (252 bytes)

MPC 3530 str.1

Mikroprocesorový regulátor řady MPC 3530 je malý kompaktní automat určený pro řízení,regulaci a poruchovou signalizaci plynové kotelny v rozsahu výkonů od cca 150 kW do cca 1 MW, od 1 do 8 kotlů (hořáků) v kaskádě a od 1 do max 12 poruchových čidel. Označení podle počtu stupňů kaskády je MPC 3531-3538.

Svou funkcí vyplňuje mezeru v sortimentu zahraničních firem a představuje cenově příznivé spojení ekvitermního regulátoru, kaskádního řízení kotlů a poruchové centrály, která signalizuje poruchy, spouští alarm popř. blokuje provoz kotlů.

MPC 3530 je koncové zařízení, jehož relé přímo spínají hořáky kotlů, které může pracovat samostatně, nebo být podřízeno vyššímu systému.Rozměrový náčrt.

MPC 3530 je zabudován do plastové skříňky Komex, na jejíž zadní straně jsou umístěny svorkovnice pro připojení napájení, čidel, vstupů a výstupů, atd. Na čelní straně je pod průhledným krytem umístěna indikace z řady světelných diod a 4-místný displej na nichž je možno odečítat potřebné údaje. Dále jsou zde umístěny ovládací tlačítka , přepínače pro obsluhu a nastavovací prvky ekvitermní křivky (nastavení teploty).

Pro správnou orientaci displeje je doporučena vodorovná poloha umístění automatu. Součástí automatu je i jeho napájecí zdroj.

MPC 3530 str.2
Řídící automat MPC 3530 je založen na bázi mikroprocesoru typu 8049 s dalšími podpůrnými obvody. Je dodáván spolu s řídícím programem uloženém v paměti typu EPROM. Její obsah určuje konkrétní funkci jinak univerzálního systému.

1) Program řízení a regulace má tyto základní funkce.
a) Regulace na proměnnou hodnotu teploty výstupní topné vody ovládáním kaskády kotlů ( hořáků ). Podle venkovní teploty udržuje teplotu topné vody v místě příložného čidla na hodnotě, která je dána zvolenou ekvitermní křivkou.

b) Regulace na konstantní (nastavenou) teplotu výstupní topné
vody ovládáním kaskády kotlů (hořáků). Udržuje teplotu topné vody v místě příložného čidla na nastavené hodnotě.

c) Regulace na proměnnou hodnotu teploty dle požadavku nadřízeného, zpravidla ekvitermního, systému ( Např. Centra MCR32 fy Honeywell); opět prostřednictvím ovládání kaskády kotlů (hořáků) udržuje teplotu topné vody v místě příložného čidla na požadované hodnotě.


2) Poruchová signalizace.
Je možnost připojit až 12 poruchových čidel pro hlídání bezpečného provozu kotelny. Při poruše se čísla poruch zapamatují a je spuštěn alarm (houkačka). Na poruchové vstupy č.9 - č.12 se připojí tzv.dominantní poruchy, při nichž je též blokován provoz kotlů (hořáků), a sepnut výstup S (stop) pro možnost připojení blokování provozu kotelny (uzavření přívodu plynu).
Technické parametry:

Napájecí napětí  220V
Příkon  max. 5W
Logické vstupy (L..p - Np) cívka vst.relé (max 250V)
Logické výstupy (K..a-K..b) kontakty relé (max 250V/2A)
(Aa-Ab, Sa-Sb, Ha-Hb)  kontakty relé (max 250V/2A)
Analogové vst.(Tc-Ts,Ec-Es) pro ohmickou zátěž (cca 2k?)
Řídící vstup    (Ud - OV) 0V-10V (max.15V, imp.5k)
Pracovní poloha  libovolná (dopor.vodorovná)
Provozní teplota okolí  +5 až +40°C
Provozní vlhkost okolí  10 až 75%
Hmotnost  cca 3 Kg
Rozměry   288 x 146 x 115 mm
Výřez do panelu    276 x 140 mmREGULACE    MPC 3530 str.3

Příslušná verze programu umožňuje ovládání 1 až 8 plynových kotlů, resp. hořáků, ( prostřednictvím příslušných relé ) v závislosti na teplotě topné vody. Teplota snímaná tepelným čidlem je porovnávána s požadovanou hodnotou. Z jejich rozdílu je vytvářena regulační odchylka, která dle regulačního algoritmu PID regulátoru způsobuje zapínání a vypínání kotlů resp. hořáků v kaskádě v daných časových intervalech. Základní dobu časů spínání kaskády (přizpůsobení regulačního algoritmu době odezvy regulované soustavy) je možno ovlivnit binárním přepínačem SW na panelu MPC dle obr.1 a tab.1. Zásadní změna těchto časů by byla možná úpravou programu regulace. Obracení směru zapínání kaskády se provádí opět přepínačem SW dle obr.1 a tab.1 na panelu přístroje.
Pro sudý počet stupňů se pořadí kaskády obrací po dvojicích, tak aby bylo možno připojit dvojstupňové / dvojhořákové kotle, kde záleží na pořadí spínání hořáků.
Při požadavku přípravy TUV ( sepnutí termostatu boileru ) je hodnota požadované teploty topné vody 85°C. Po skončení tohoto požadavku je teplota topné vody opět dána režimem regulace.

Při přepnutí na LETNÍ PROVOZ (přep.SW) je hodnota požadované teploty topné vody pod měřeným rozsahem, kaskáda nespíná, v provozu zůstává pouze poruchová signalizace.

Na 4místném displeji se zobrazuje měřená teplota topné vody rozsahu 40 - 119 °C a referenční (nastavená, požadovaná) teplota topné vody rozsahu 40 - 90 °C. Při hodnotě měřené teploty nižší než uvedený rozsah se zobrazuje nápis "tP1°C", při hodnotě referenční teploty nižší než uvedený rozsah se zobrazuje nápis "tP0°C" (pod měřenou úrovní). Při stlačení tlačítka nast. teploty " T " se referenční hodnota teploty zobrazuje na displeji ve formě nápisu, např."n80°C". Jinak se zobrazuje teplota měřená, např."t81°C".
Povely pro zapnutí kotlů resp. hořáků jsou indikovány miniaturními červenými (oranžovými) led diodami na panelu MPC.

Režim ekvitermní regulace

Podle venkovní teploty, která je měřená venkovním čidlem je v závislosti na nastavení strmosti a posunu ekvitermní křivky (viz obr.2) určena hodnota teploty topné vody. Strmost ekvitermní křivky je možno nastavit ovládacím prvkem "SK". Doporučená strmost je 2. Posun ekvitermní křivky v rozsahu + - 10°C se nastavuje ovládacím prvkem "PK".

Dálkové ovládání

Režim ekvitermní regulace umožňuje použít dálkové ovládání s vestavěnými digitálními hodinami. Jedná se o dálkové ovládání Junkers TFP 3 upravené pro komunikaci s MPC 3530. Funkce dálkového ovládání i hodin zůstávají zachovány a umožňují přepínat režimy denního topení a nočního útlumu jak manuálně tak automaticky dle programu spínacích hodin. Dále je otočnými prvky možno ovlivnit posun ekvitermní křivky MPC 3530 pro dení topení a noční útlum v rozsahu cca +- 10 st. C. Použití dálkového ovládání je nutno deklarovat již při objednávce, neboť je třeba vyřadit z činnosti ovládací prvek posunu ekv.křivky na panelu MPC servisním zásahem uvnitř přístroje. (Pčipojení dálkového ovládání viz. Příklad zapojení).


Režim regulace na konstantní (nastavenou) hodnotu teploty.

Při odpojené venkovní tepelné sondě se velikost referenční teploty nastavuje ovládacím prvkem "SK" na panelu MPC při současném stlačení tlačítka " T ", kdy je tato teplota zobrazována na displeji. Ovládací prvek "PK" je automaticky vyřazen z činnosti.


Režim regulace dle požadavku nadřízeného systému.

MPC 3530 umožňuje napojení na nadřízený řídící a regulační systém přivedením vnějšího řídícího signálu standartní napěťové úrovně 0 - 10 V, (viz obr. 3 ) na svorku Ud oproti svorce 0V, pro externí nastavení hodnoty referenční teploty (40 - 90°C). V tomto režimu je nutno odpojit vankovní čidlo a přepnout nastavení servisního přepínače uvnitř přístroje ( Připojení nadřízeného systému Centra MCR32 viz Příklad zapojení.)

MPC 3530 str.4
OBR.1 - Binární přepínač SW. ON=1, OFF=0

( Příklad - nastaveno OFF ON ON ON )

Typ1 LC    Typ2 LC
______    ______
    ON    1111
    HHHH HHHH
    1234 0000
Z    1234
Z

Tab.1    (X = Libovolná poloha)


  

  Přepínač SW    Zákl.čas sepnutí   

1

2

3

4

následujícího stupně celé kaskády     
  např.4st. 8stupňů
X   X ON ON 0,5min 2min 4min
X X OFF ON 1,5min 6min 12min
X X ON OFF 3min 12min 24min
X X OFF OFF 5min 20min 40min
OFF X X X Zimní provoz   
ON X X X Letní provoz   
X OFF X X Pořadí kaskády normální    
X ON X X Pořadí kaskády obrácené   
OBR.2 Ekvitermní křivky
MPC 3530 str.5
OBR.3 Závislost referenční teploty tn na řídícím napětí Ud.
PORUCHOVÁ SIGNALIZACE.
MPC 3530 umožňuje zaregistrovat až 12 tzv.poruch kotelny (z toho 4 dominantní). Standartně je instalováno 6 nedominantních poruchových vstupů (LP1-LP6) nebo po přepnutí servisního přepínače uvnitř přístroje 2 nedominantní a 4 dominantní (LP7 - LP12). Sepnutí čidla v kontrolním místě (220V ) způsobí aktivování poplašného zařízení - houkačky, kterou lze připojit na beznapěťové kontakty výstupu Aa-Ab. Alarm je možno zrušit tlačítkem "A". Každá další porucha však znovu způsobí poplach. V paměti MPC se zapamatuje a na displeji zobrazí označení poruch (např. P 03), k nimž došlo od posledního vynulování poruch tlačítkem "P". Zobrazují se postupně čísla těchto poruch střídavě s hodnotou měřené teploty, v intervalu cca 2 sec. Po odstranění poruch a jejich vynulování tlačítkem "P" se zobrazuje pouze hodnota teploty.Indikace nedominantních poruch je P01 až P08. Ak- tivace houkačky je indikována žlutou LED diodou "A" na panelu MPC.

Dominantní poruchy
Sepnutí čidla dominantní poruchy způsobí navíc postupné vypnutí všech kotlů/hořáků ( v intervalu cca 1.5 sec ), a sepnutí beznapěťového výstupu Sa-Sb (stop), pro možnost blokování provozu kotelny. Tento výstup lze navolit jako spínací nebo rozpínací spínači "S" na panelu MPC. K tomuto výstupu je možno připojit např. zavírání ventilu přívodu plynu. Po odstranění poruchy a vynulování paměti poruch tlačítkem " P ", je blokování regulace uvolněno a kotle/hořáky opět nabíhají. Indikace dominantních poruch je P09 až P12. Sepnutí výstupu Sa-Sb je indikováno žlutou LED diodou "S" na panelu MPC.

Pro kontrolu kotelny lze použít např. čidla přehřátí, zaplavení apod. Tato čidla spínají napětí 220V AC, a je možno je připojit přímo na svorky LP1 až LP12 (fáze poruchy 1 až 12) oproti svorce N (cívky vstupních por. relé), viz příklad zapojení.

MPC 3530 str.6
PŘIPOJENÍ AUTOMATU.
Přívody k relé pro spínání kotlů (hořáků) a alarmu (houkačky), vstupní signály poruch, sondy, řídícího napětí popř.externích tlačítek se připojí na svorkovnice na zadní straně automatu dle této symboliky: (Viz Příklad zapojení.)

Svorkovnice 220V
L    Fáze.
N    Samostatný střední vodič.
PE    Samostatný ochranný vodič.
K1a-K1b až
K8a-K8b    Beznapěťové výst.kontakty relé kotlů (max.250V/2A)
Aa - Ab    Beznapěťové výst.kontakty relé alarmu (max.250V/2A)
Sa - Sb    Beznapěťové výst.kontakty relé "stop" (max.250V/2A)
LP1 - LP12 Připojení (fáze) spínačů poruch. stavu (max.250V)
LT    Připojení (fáze) termostatu boileru (max.250V)

Svorkovnice Malé napětí
Tc - Ts (5V) Připojení tepelné sondy topné vody
Ec - Es (0V) Připojení venkovní (ekviterm.) tepelné sondy
Ud    Připojení vnějšího řídícího napětí (0 - 10V max)

Přívody k svorkovnici Malé napětí doporučujeme v rámci rozvaděče provést stíněným vodičem, a jeho stínění v jednom místě připojit k vodiči PE. V případě dvojvodičového připojení rozvaděče, kdy jsou v rozvaděči propojeny vodiče N a PE, stínění nepřipojovat!

TEPELNÁ ČIDLA
Jako tepelné čidlo topné vody Rt je dodávána příložná sonda, která se připevní na výstupní potrubí kotlů. Venkovní tepelné čidlo Rv je dodáváno v plastové krabičce s průchodkou (IP54), se svorkami pro připojení. Pro jejich připojení lze použít stíněný vodič. Doporučujeme však dvojlinku neboť kapacita vedení nesmí být větší než 10nF.
Převodní tabulka tepelného čidla :
T [°C] 20 40 50 60 65 70 75 80 90 100 110
   
R [K?] 2.2 1.40 0.97 0.68 0.55 0.46 0.40 0.35 0.27 0.21 0.17

SPUŠTĚNÍ MPC 3530
Při správném zapojení MPC 3530 (viz příklad zapojení) stačí připojit napájení. Při jakýchkoli případných potížích vypněte, překontrolujte správné připojení ke svorkám a opět připojte napájení.

OBJEDNÁVKA
Při objednávání automatu MPC 3530 je nutno uvést počet stupňů kaskády (kotlů / hořáků) ( Označení podle počtu stupňů kaskády 2-8 je MPC 3532-3538.),
Dále je nutno uvést počet požadovaných poruchových vstupů bu 6 (z toho všechny nedominantní nebo 4 dominantní) anebo plný počet 12. (Označení P např. MPC 3534P).

Při požadavku použít MPC 3530 spolu s dálkovým ovládáním je další označení písmenem D.
Použití MPC 35 30 jako podřízené vyššímu systému značí písmenko C.
Součástí dodávky regulátoru MPC 3530 jsou tepelné sondy.

 Zpět